Ένα σημείο

Poetry and short stories - D. Avgoustinaki

Όταν θα δεις πραγματικά

Ο κόσμος άλλος

Όλα θαρρείς ενώνονται

Κι εκείνο το ψηφιδωτό

Γίνεται αυτόματα

Ένα σημείο μοναχά

Σημείο τέλους και Αρχής

ΤοΈνα

© Δέσποινα Αυγουστινάκη

English Version

When you will really see

The world will change

Everything in unity

And that colorful mosaic

turns automatically

To One little Dot

A Dot of End

A Dot of Beginning

The One

© Despina Avgoustinaki

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s