Τεό Τέντες, Ποιήματα

Ο ΝΙΑΓΑΡΑΣ

Έγκαταταλείπω
τήν κρεβατοκάμαρα
τής βαρώνης Von-Staf
καί διατρέχω μέ τήν κατακίτρινη
Maserati μου
τις συνοικίες πού γέμισε μέ τά μαυσωλεία
τών ξανθών έραστών της
τά ES-ES δικαιώνονται
ή ψυχή μου άναριγά μαζί μέ τή σημαία
τών πεσόντων πεζοναυτών
στούς άμμους τής Ίβοζίμα
οί έσχατοι ESSO-νται πρώτοι
ή άγαπημένη μου παπαγαλίζει
τά μπλέ χρώματα τής ψυχής μου
σ’ ένα έγκλωβισμένο ουρανό
άπό τεράστια σύννεφα

κλείνομαι στή γκαρσονιέρα μου
στή δεκάτη έννάτη
πάροδο
μιάς πολυσύχναστης λεωφόρου
—Off Broadway—
καί αύτοκτονώ στόν νιαγάρα
τού μπιντέ μου
κάτω άπό έγχρωμες φυσαλίδες

(Φεβρουάριος 1973)

***

TECNICOLOR

Ήταν σκληρός καί, τόν λέγανε Trinita
τ’ άλογα πού ξεχύνονταν πίσω του
ήτανε έγχρωμα πάντοτε
cinemascop
έσερνε μαζί του μιά μαύρη umbrella
για τόν ήλιο
καί τόν συνόδευε ή μουσική ύπόκρουση
«γιά ένα τρύπιο δολλάριο»
στις φιλμαρισμένες περιπλανήσεις του
άνά τόν κόσμο
ΣΥΝΕΚΙΝΗΣΕ τήν Miss Pavlatos
τήν διευθύντρια ένός μαυσωλείου
ήλεκτρονικών ύπολογιατών
πού ενέδρευε στήν πιό κατάμονη πλατεία
στήν Piazza Repubblica
τού Μιλάνου
άπέναντι άπ’ τήν έταιρία ύδάτων
ήταν έλληνας άλλά έπαιζε μόνο σέ western ιταλικά
γνωριστήκανε προσπαθώντας νά έξισώσουνε
τά διάτρητα μηνύματα ένός tele-χ-γραφήματος
Pavlatos
τό κορίτσι τής ζούγκλας καί τού μαυροπίνακα
ή γεροντοκόρη έταίρα πού τις όφέγγαρες νύχτες
τριγυρίζει μέ άθόρυβα Mercedes
καί πίσω της ραμολιμέντο έραστές
άνοίγουν μαύρες όμπρέλλες καί στήνουν ούρές
τήν άναζητάω πάντοτε τις ώρες τής αιχμής
τήν πιό έρημη πλατεία
μέ τά περίπτερα, τά ξένα περιοδικά
τά βουβά τρόλλεϋ
τά κινούμενα διαφημιστικά
είμαι ό Trinita κι έρχομαι άπ’ τήν Τρινιντάν
μέσα μου ύψώνω κρυστάλλινες οθόνες σέ cinemascop
καί οί έγχρωμες καμπύλες
τής Marilyn
ξεχύνονται άδιάκοπα
τά μνημεία μου ορθώνονται
άπό άνάλαφρο άλουμίνιο
καί τριγύρω χιλιάδες ES-ES άεροποιοϋνται
στό γκρίζο τοπίο
τό άναψυκτικό τής μόδας καί τών στρατηγών ή γκαζόζα.
τό κορίτσι μου καί ή ζούγκλα πολύ μακριά.

*Δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό “Τραμ – Ένα Όχημα”, Δεύτερη Διαδρομή/Τεύχος3, Θεσσαλονίκη, Νοέμβρης 1976, σελ. 199-200.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s