Μιχάλης Κατσαρός, Γ

Diego Rivera, Death-of-the-capitalist (1928)

Γένη μέ φασκιές καί φαλλικά
μέ άχραντες πάνες καί μαμές
μέ άγριες φωνές καί στά νερά
πνιγμένα ώς καί τά βρέφη.

Ποιόν τελειώνετε που καί ποιόν
μέ τίς γωνίες έπαναστατικές
τόν Τσέ Γκεβάρα δόλια σκοτωμένο.
Ποΰ μέ γούπατα καί φωλιές
από γοφούς καί άγριες κοιλιές
άλλογενεΐς μέ πολυβολισμούς σωμάτων.
Ποιόν τελειώνετε ποΰ καί ποιόν.

Έφύσηξε ό άνεμος ό εικονικός
ό λίβας έσπασε κομμάτια
ό Σύλλας έπεσε στοΰ γούμενου τή μάχη.
Πολυβολεΐτε δ,τι δσιο όποιας Σιών
καί κόρη είχατε πει αυτήν τή νέα.
Πολυβολεΐτε δσιο άλλοτριόν
στό στήθος νέας γυναίκας.

Τί κάνετε χωρίς θεό
καί μέ τί τρόπο θεϊκό
τό έλάχιστο μεγαλώνει
κι από ανύπαρκτο φτάνει
νά είναι βρέφος.

Που θέλετε νά βγει σε ποιά έξοδο
άφοΰ ένα άνοιχτό άνεμόστομο
τό περιμένει.

Λόχοι μέ πολυβόλα στρατιωτών
κτυπάν τόν Τσίνα Μό
αϋτή τή λέξη θέλω –
κτυπάνε αϋτόν πού περπατά
στό άβε Μαρία γυναικών
αϋτόν
γιά νά τόν διώξουνε στόν κόσμο
τών αιρετικών –
νά τόν πετάξουν άπ’ τό σώμα
αϋτόν πού φέρνει φώς ενωτικό
στό’ βάθος τής Σιών καί όπου.

Γένη προγένη πρόγονοι
καί όλα τά φαλλικά
μέ γυναικών αιμορραγίες
μέ άσταμάτητες καταστροφές
γιά ένα λάθος φοβερό
στό ότι
θά γεννηθεί κάτι γιά νά ξεχάσει
άπό μωρό ποιός είναι ή τό πώς
έκεϊ πού τρώει τι γίνεται
τό άλλο του άληθινό
δέν είναι
νά γίνει άνθρωπος πιά
καί ούτε ζώο μικρό οίκιακό
τό άλλο του δέν είναι
άλσος οϋτε άλως
οϋτε φεγγάρι οϋτε άλίμονο
ζωηρό
είναι νεκρό
είναι νεκρό
τρώει καί θέλει
τίς νά κυλίσει τό σώμα
τίς νά χαϊδέψει τήν κοιλιά
νά σκιρτήσει τό βρέφος.

Δέν άρκεσε τό γένος τό παρθενικό
γιά τήν τροφή των θεριώνε.

Δέν άρκεσε τό γένος ’Αρκτικό
γιά τήν τροφή τών θεριώνε.

Δέν άρκεσε τό γένος τό θνητό
γιά τήν τροφή τών θεριώνε.

Έδώ πάνω στήν κοιλιά τής έγκύου
γράφω
ένα νεκρικό κεφάλι
καί δύο σπαθιά.
Έδώ στό στήθος τής έγκύου
γράφω
ένα νέο κοντογούνι χρυσό
άπό έπανάσταση
άπό σπίτι άγγλικό
ένα στήθος κεντητό
πού χάνει γάλα.

Έδώ στά πόδια σου
κρεμάω αλυσίδες
ώσάν κατάδικος του Ίφ
ώσάν κατάδικος Μαντά
ώσάν δολοφονία Τρότσκυ.

Τό γένος τών Ελλήνων άδελφέ
πάλι στό γένος πάλι.

*Από το βιβλίο “Μιχάλης Κατσαρός, Ποιήματα”, εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα 1979.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s